Om oss

Logga

Stadgar för Sollefteå Musiksällskap

1 Ändamål

Sollefteå Musiksällskap är en ideell förening med ändamål att i första hand främja intresset för kammarmusik i Sollefteå kommun.

För att uppfylla sitt ändamål ska föreningen bl.a.

  • Arrangera offentliga konserter
  • Stimulera eget musicerande såväl bland ungdomar som vuxna
  • Ta initiativ till annan verksamhet som främjar intresset för kammarmusik

2 Medlemskap

Var och en som är intresserad av musiksällskapets verksamhet kan bli medlem. Medlemskap erhålles när man betalt medlemsavgift.

Medlemsavgift för kommande år bestäms vid årsmötet.

3 Styrelse

Styrelsen skall bestå av ordförande och ytterligare sex ledamöter samtliga valda av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga funktionärer.

Ordförande väljes för ett år, övriga på två år. Vid val av helt ny styrelse väljes tre ledamöter på ett år, tre ledamöter på två år.

Styrelsen sammankallas av ordförande på eget initiativ eller på begäran av minst två ledamöter. Den är beslutsmässig då minst tre av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

4 Räkenskaper

Musiksällskapets räkenskaper förs per kalenderår.

Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer. Revisorerna väljes av årsmötet.

Styrelsen upprättar årligen verksamhetsberättelse och bokslut.

5 Årsmöte

Årsmötet hålls före april månads utgång på tid och plats som bestäms av styrelsen.

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen eller revisor anser det befogat eller då minst 1/10 av medlemmarna, dock minst 10 st. så begär.

Medlemmarna skall kallas till möte minst 14 dagar i förväg genom annons i lokaltidningen. Samtidigt skall de handlingar som skall behandlas finnas tillgängliga.

Vid årsmötet gäller följande dagordning

1   Årsmötets öppnande

2   Val av mötesfunktionärer

a) ordförande

b) sekreterare

c) två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande

justera protokollet

3  Fastställande av dagordning

4  Fråga om mötets stadgeenliga utlysning

5  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

samt fastställande av densamma.

6  Föredragning av kassörens ekonomiska rapport

samt fastställande av densamma.

7  Revisorernas berättelse

8  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9  Val av styrelse

a) ordförande

b) val av ledamöter

10 Val av två revisorer

11 Val av valberedning om två personer

12 Årsavgift för kommande år.

13 Verksamheten kommande år

Varje närvarande medlem har rösträtt. Styrelseledamöter har dock inte rösträtt vid val av revisorer och röstning om ansvarsfrihet.

Omröstning sker öppet om ej annat begärs. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

6 Stadgeändring

Stadgeändring får endast ske vid årsmötet ska särskilt nämnas vid kallelsen till detta. För antagandet erfordras minst 2/3 av de avgivna rösterna.

7 Upplösning

Beslut om upplösning om föreningens upphörande eller uppgående i annan förening fattas på samma sätt som stadgeändring. Vid föreningens upphörande ska dess tillgångar överlämnas till annan sammanslutning med likartade intressen efter samråd med utbildnings och kulturnämnden.